دفتر مدیریت پروژه (PMO)

نقش های دفاتر مدیریت پروژه متنوع و گوناگونند، اما در نهایت ماموریت آن ها ایجاد ساز و کار لازم به منظور مدیریت یکپارچه طرح ها و پروژه های سازمان ها برای تحویل به موقع، باکیفیت و در چارچوب هزینه های پیش بینی شده است.

تعداد کل موارد: 1