نکات اجرایی نمای ساختمان، بخش دوم

منظر هر بنا معرف کیفیت آن است، استفاده از مصالح مناسب از نظر کیفیت و زیبایی و نیز اجرای استاندارد آن، خود دلیلی بر پایداری نمای ساختمان می باشد. استفاده از پارامترهایی مانند تقارن در نما و متناسب بودن طول، عرض و ارتفاع پنجره ها به زیبایی مصالح مصرف شده و اجرای خوب می افزاید.

نما، اولین برداشت بیننده از ساختمان

نما عضو زیبایی بخش ساختمان می باشد. نمای ساختمان، ترکیبی از دو پارامتر طرح و متریال است. زیبایی بخشیدن به یک بنا با خلق یک طرح بی نقص به وقوع می پیوندد. استفاده از مصالح و متریال ممتاز با تجویز و اعمال راهکارهای اجرایی مختص نما، ایجاد یک نمای ماندگار را رقم می زند.

تعداد کل موارد: 2