نکات اجرایی پله و راه پله های ساختمان

در تمام ساختمان ها از جمله ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و...، پله ها هستند که طبقات ساختمان را بهم مرتبط می سازند. اگر ارتفاع هر پله 0.5 میلیمتر جابجا شود، چه بلایی بر سر ارتفاع کل ساختمان می آید؟!!  

تعداد کل موارد: 1