عملیات اجرای اندود گچ و خاک و سفیدکاری

گچ کاری مرحله پوشانیدن سطح دیوار و زیر سقف فضاهای نشیمن، خواب، راهروها و راه پله می باشد. این مقطع از عملیات ساختمانی در سه مرحله کروم بندی، گچ و خاک و سفیدکاری صورت می پذیرد. گچ کاری مرحله زیبایی بخشیدن به فضاهای داخلی ساختمان است.

تعداد کل موارد: 1