سقف بتنی، دال یکطرفه، استوار و بدون لرزش

سقف تیرچه بلوک متداول ترین نوع پوشش ساختمان در کشور می باشد. وجود نیروی اجرایی، دسترسی به مصالح مناسب بتن و فولاد و اجرای همزمان سقف و پل های بتنی، استفاده از این نوع سقف را در کشور رایج ساخته اند. عمل آوری سقف پس از بتن ریزی یکی از مهم ترین مراحل اجرای این گونه سقف می باشد.

تعداد کل موارد: 2