مرداد
۲۱

اجرای اسکلت فلزی

در فضای داخلی ساختما های با اسکلت فلزی زائده ای به نام پوتر (پل بتنی) در گوشه سقف دیده نمی شود، ستونی بر دیوارهای داخلی در قالب لغاز سطح دیوارهای داخلی ساختمان، آلودگی بصری ایجاد نمی کند. اما به دلیل وجود پدیده ای به نام بادبند امکان دارد در ابعاد و مکان قرارگیری درب ها و پنجره …
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1