ایمنی در هنگام جوشکاری (SAFETY WELDING)

رعایت نکات ایمنی و حفاظت های کارگاهی از آن جایی که به طور مستقیم با جان و گاهی مال افراد کارگاهی در ارتباط است بسیار حائز اهمیت می باشد. انیمیشنی در ادامه مطلب وجود دارد که به زیبایی مسائل ایمنی را که باید در حین جوشکاری رعایت گردد، به تصویر کشیده است.

اجرای اسکلت فلزی

در فضای داخلی ساختما های با اسکلت فلزی زائده ای به نام پوتر (پل بتنی) در گوشه سقف دیده نمی شود، ستونی بر دیوارهای داخلی در قالب لغاز سطح دیوارهای داخلی ساختمان، آلودگی بصری ایجاد نمی کند. اما به دلیل وجود پدیده ای به نام بادبند امکان دارد در ابعاد و مکان قرارگیری درب ها و پنجره ها محدودیت به وجود آید.

تعداد کل موارد: 2