بتن مگر یا جداسازنده شالوده از زمین طبیعی، بخش دوم

با بتن مگر سطحی صاف برای اجرای فنداسیون ایجاد می شود. بتن مگر سپری در برابر نفوذ مواد واملاح مضر به فنداسیون است. در برخی موارد بستر مناسب جهت اجرای فنداسیون، پایین تر از کد ارتفاعی زیر فنداسیون است لذا در چنین مواردی...

بتن مگر یا جداسازندۀ شالوده از زمین طبیعی

شالوده عضو انتقال دهندۀ نیروهای عمودی به زمین است. نیروی افقی زلزله ابتدا به شالودۀ ساختمان وارد می شود. این عضو بس مهم ساختمان بر روی بتن مگر بنا می شود. فونداسیون نباید مستقیماً روی زمین طبیعی اجرا گردد. بتن مگر فاصلۀ بین بستر طبیعی زمین و زیر فونداسیون را پر می کند.

تعداد کل موارد: 2