ساخت و ساز به روش TOP & DOWN

ساختمان 10 طبقه فرو ریخت!!! این روزها از این دست خبرها زیاد به گوش می رسد و علت احداث ساختمان ها در کنار یکدیگر و رعایت نکردن اصول مهاربندی گود است. استفاده از روش خود مهار تاپ دان (Top & Down) جهت پایدارسازی جداره گود می تواند این مشکل را تا حد قابل تأملی برطرف نماید.

تعداد کل موارد: 1