مهاربندی ترانشه های خاکی و جداره های گود به روش شیب بندی

پایدارسازی ترانشه های خاکی در هنگام گود برداری و خاکبرداری ها، می تواند به صورت برداشت خاک و ایجاد ترانشه شیبدار باشد که در خاکبرداری های با حجم و وسعت بالا بدلیل صرفه اقتصادی نسبت به مهاربندی های دیگر خاک برتری دارد. در این روش ایمن سازی محیط و مهاربندی جداره های محل خاکبرداری بدون استفاده از دیگر روش های مهاربندی، صرفا با استفاده از پارارمترهای مکانیکی خاک نظیر اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک انجام می شود.

تعداد کل موارد: 1