مهاربندی جداره های گودبرداری توسط سپر کوبی

در این روش، بعد از مشخص نمودن دقیق محل گودبرداری اقدام به کوبیدن صفحات فلزی (Sheet pile ) داخل خاک و جداره گود توسط چکش پنوماتیک می نماییم. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

تعداد کل موارد: 1