مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی

مهاربندی جداره های گود توسط المانهای کششی (Soldier beam &lagging) قبل از عملیات گودبرداری اقدام به کوبیدن شمع هایی با پروفیل های معمول فولادی به صورت ستونهای پیوسته درون خاک می نمایند. ایمن سازی جداره های گود و ایجاد سازه نگهبان از اصلی ترین پیش نیازهای عملیات خاکی و گودبرداری (پی کنی) در مناطق شهری و بخصوص ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) در مجاورت با منازل مسکونی آسیب پذیر می باشد.

تعداد کل موارد: 1