مهندسی تخریب انفجاری ساختمان

تخریب ساختمان بوسیله مواد منفجره که معمولا توسط دینامیت، آنفو و چاشنی انجام می شود یکی از روش های نسبتا نوین تخریب می باشد که جهت تخریب ساختمان های بلند مرتبه (برج ها) از آن استفاده می گردد. با این روش زمان تخریب بسیار کاهش می یابد ولی دقت در انجام کار با مواد منفجره، ترتیب انفجارها برای جلوگیری از آسیب به ساختمان های مجاور، رعایت سن بنا ها و ساختمان های اطراف و کنترل لرزش زمین در محل تخریب از نکات اساسی در این روش تخریب می باشد.

نوین ترین روش تخریب سازه های بلند مرتبه

برای تخریب سازه های بلندمرتبه چه باید کرد؟ آیا می توان تنها با بکارگیری ماشین آلات، تخریب ساختمان های چندین طبقه را انجام داد؟ آیا روش تخریب با انفجار برای تمامی سازه ها و موقعیت ها مناسب است؟

تعداد کل موارد: 2