برچیدن کارگاه و تحویل کارگاه به کارفرما

برچیدن کارگاه به مجموعه عملیاتی اطلاق می گردد که در آن پیمانکار مجری احداث ساختمان، اقداماتی جهت جمع آوری مصالح، تخریب و برچیدن ساختمان های موقت، خارج نمودن تجهیزات و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن محوطه کارگاه صورت می دهد. بعد از تحویل موقت عملیات اجرایی و پیش از اراده صورت وضعیت قطعی، عملیات برچیدن کارگاه و تحویل محل تجهیز مورد نیاز انجام عملیات اجرایی پروژه به کارفرما توسط پیمانکار انجام می گیرد.

تعداد کل موارد: 1