تجهیزکارگاه، تأمین آب شرب و برق مصرفی

تأمین آب شرب بهداشتی برای مصرف کارگاه یکی از مهمترین اقدامات در تجهیزکارگاه می باشد.چنانچه پروژه در مناطق شهری باشد، دسترسی به آب شرب بهداشتی آسان است، اما اگر پروژه ساختمانی در نقطه ای دور از امکانات شهری باشد با نصب یک مخزن بهداشتی در مکانی مناسب، تهیه آب شرب بهداشتی در کارگاه در حین اجرای پروژه تأمین می شود.

تجهیزکارگاه_ امکان سنجی ها، تأمین زیرساخت ها

در یک نگرش سطحی به امر ساخت وساز از دید عموم، عملیات ساختمانی با میخ کوبی و پیاده کردن نقشه شروع و بارنگ آمیزی و بستن درپوش کلید پریزها به اتمام می رسد. اما از دید دست اندرکاران ساخت و ساز و مهندسان اجرایی عمران، نقطه آغازین عملیات ساختمانی و عمرانی، تجهیزکارگاه است و خط پایان آن برچیدن کارگاه خواهد بود.

تعداد کل موارد: 2