شهریور
۲۸

تجهیزکارگاه، ساختار معماری فضاهای مورد نیاز

فضاهای اداری و دفاتر در کارگاه های ساختمانی، همان دفاتر: سرپرست کارگاه، کنترل پروژه، تکنسین ها، مهندس مترور، ناظر مقیم یا دستگاه نظارت و دفتر امور اداری و مالی می باشند، که با توجه به حجم کار، مساحت و تعداد دفاتر نامبرده تغییر می کنند.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1