روشهای حصارکشی کارگاهی طبق ضوابط شهرداری

حفاظ یا حصار موقت کارگاهی، برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل محدوده کارگاه ساختمانی اجرا میشود. کلیه املاکی که شروع به تخریب می نمایند، موظف به اجرای حصار کارگاهی مطابق با ضوابط شهرداری ها می باشند. شادولاین، فنس، دیوارهای بتنی پیش ساخته، نرده های آهنی، دیوارهای آجری و بلوکی از انواع گوناگون حصار های پیرامون کارگاه ها می باشد.

تعداد کل موارد: 1