شهریور
۱

اجرای محوطه سازی ساختمان

حیاط در قالب یک فضای تفریحی کوچک و قابل دسترس برای بهره برداران ساختمان ها در نظر گرفته می شود. حیاط یا محوطه را می توان تنها فضای ساختمان برای دسترسی استفاده کنندگان به یک آرامش روحی اولیه و نسبی دانست.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1