اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان

ساختمان ها به سیستمی که تأمین کننده آب سرد و گرم، برودت و حرارت، سیستم دفع پسابهای ناشی از مصرف آب روزمره، هدایت و دفع آبهای ناشی از نزولات جوی مجهز هستند. این سیستم به واسطه خواص مکانیکی سیالات و گازها، تأسیسات مکانیکی نامیده می شود.

تعداد کل موارد: 1