نکات اجرایی فونداسیون در سازه های فلزی

در ساختمان های فولادی به جای میلگرد ریشه ستون ها، صفحه ستون و بلت نصب می شود. هنگامی که بیس پلیت ها برش خورده و سوراخ می شوند، ایجاد یک سوراخ در وسط صفحه ضروری است. آیادلایل ایجاد سوراخ در مرکز صفحه ستون ها را می دانید؟

نکات اجرایی پیاده کردن نقشه در تراز منفی

در پیاده کردن نقشه فونداسیون بر روی بتن مگر از میخ های مرکز ستون ها که قبل از اجرای بتن مگر در نقاط نشانه گذاری شده به زمین کوبیده شده بودند کمک می گیرند. اما در مواقعی که این میخ ها به دلایلی از بین رفته باشند، چه باید کرد؟؟؟

نکات اجرایی پی های رادیه ژنرال

فونداسیون اولین عضو سازه ای هر ساختمان است. در حین اجرای فونداسیون رعایت نکات اجرایی، زمینه ساز خلق یک قطعه بتنی مستحکم خواهد بود. اجرای فونداسیون در 5 مرحله صورت می پذیرد...

بتن مگر یا جداسازنده شالوده از زمین طبیعی، بخش دوم

با بتن مگر سطحی صاف برای اجرای فنداسیون ایجاد می شود. بتن مگر سپری در برابر نفوذ مواد واملاح مضر به فنداسیون است. در برخی موارد بستر مناسب جهت اجرای فنداسیون، پایین تر از کد ارتفاعی زیر فنداسیون است لذا در چنین مواردی...

فونداسیون، عضوی برای انتقال یکنواخت نیروهای عمودی به زمین

فونداسیون اساسی ترین عضو ساختمان برای تحمل و انتقال بارهای زنده و مرده یا همان نیروهای ایستایی و نیز نیروهای دینامیکی باد و زلزله، طراحی و اجرا می شود. عوامل مؤثر در دست یابی به یک پی با کیفیت بالا شامل: آرماتور بندی و قالب بندی با رعایت استانداردها، تهیه و اجرای بتن استاندارد مطابق رده مشخص شده در نقشه های اجرایی و عمل آوری و نگهداری از بتن پس از بتن ریزی

بتن مگر یا جداسازندۀ شالوده از زمین طبیعی

شالوده عضو انتقال دهندۀ نیروهای عمودی به زمین است. نیروی افقی زلزله ابتدا به شالودۀ ساختمان وارد می شود. این عضو بس مهم ساختمان بر روی بتن مگر بنا می شود. فونداسیون نباید مستقیماً روی زمین طبیعی اجرا گردد. بتن مگر فاصلۀ بین بستر طبیعی زمین و زیر فونداسیون را پر می کند.

عملیات پیاده کردن نقشه بر روی زمین

اولین قدم در اجرای پروژه های ساختمانی، پیاده کردن نقشه بر روی زمین است. کوچکترین اهمال و دست کم گرفتن انجام پیاده سازی زمین باعث خسارت های سهمگینی برای مالک ساختمان به وجود می آورد. از این رو داشتن دانش کافی و کامل بر اولین عملیات اجرایی ساختمان وظیفه هر مهندسی می باشد.

تعداد کل موارد: 7