مدیریت مصالح، گامی به سوی درست مصرف کردن

زمانی که صحبت از درست مصرف کردن پیش می آید، ناخودآگاه ذهن همگان به سوی درست مصرف نمودن آب و یا شعار معروف، «هرگز نشه فراموش، برق اضافی خاموش» خواهد رفت. تغییر در الگوی مصرف این 2 انرژی دور از دسترس نیست و هم اکنون بسیاری از افراد در جوامع به آن مبادرت می ورزند. حال ما می خواهیم بدانیم آیا مدیریت صحیح، به دست اندر کاران ساخت و ساز برای درست مصرف کردن مصالح کمک خواهد کرد و یا خیر؟؟؟ 

سرپرست کارگاه، امکان سنجی های مقدماتی

اولین نیروی انسانی تعیین شده در میدان اصلی اجرای پروژه، سرپرست کارگاه است.پروژه ها چه بزرگ و چه کوچک باید از خدمات فنی و تجارب نیروی انسانی فنی بنام سرپرست کارگاه بهره جویند.

تعداد کل موارد: 2