تنش چیست و چگونه محاسبه می شود؟

با بدست آوردن نیروها نمی توان مطمئن بود که آیا سازه تحلیل شده می تواند به طور قابل اطمینان نیروهای به وجود آمده در اعضای خود را تحمل کند. برای ارزیابی اطمینان از عدم شکست سازه می بایست تنش را محاسبه کنیم. نیروی واحد سطح، و یا شدت نیروهای اعمالی روی مقطع جانبی تحت بررسی تنش روی آن مقطع نام دارد.

پدیده خستگی یا fatigue

در این مقاله پدیده خستگی به طور کامل توصیف شده است. همچنین نحوه طراحی سازه ها برای مقابله با این پدیده بیان گردیده است.

تعداد کل موارد: 2