اهمیت درجه نامعینی سازه ها

سازه ها ترکیبی از تعداد المان ها همچون سقف ها، تیر ها، ستون ها، شالوده ها و غیره هستند که می بایست در حالت تعادل باقی بمانند. سازه ها به طور معمول به دو قسمت تقسیم بندی می شوند. دسته اول سازه های معین و دسته دوم سازه های نامعین هستند. در ادامه به بررسی تعریف سازه های معین و نامعین می پردازیم.

تعداد کل موارد: 1