خنک کردن ساختمانها با استفاده از گرمای خورشید

ممکن است از لحاظ لغوی متناقض به نظر برسد، ولی ایجاد سرمایش با استفاده از انرژی گرمای خورشیدی امکانپذیر است. چیلرهای خورشیدی از انرژی گرمایی تولید شده توسط خورشید یا دیگر منابع انرژی های پشتیبانی استفاده کرده تا سرما تولید کنند و/یا رطوبت زدایی نمایند.

تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1