اهمیت درجه نامعینی سازه ها

سازه ها ترکیبی از تعداد المان ها همچون سقف ها، تیر ها، ستون ها، شالوده ها و غیره هستند که می بایست در حالت تعادل باقی بمانند. سازه ها به طور معمول به دو قسمت تقسیم بندی می شوند. دسته اول سازه های معین و دسته دوم سازه های نامعین هستند. در ادامه به بررسی تعریف سازه های معین و نامعین می پردازیم.

مرکز ثقل اجسام، مراکز سطوح و خطوط

مرکز ثقل یک دستگاه از ذرات، در فیزیک، نقطهٔ مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می کند که گویی همه جرم آن در آن نقطه متمرکز است. در مقاله زیر مفاهیمی همچون مرکز جرم، مرکز سطح و مرکز خط اشکال توضیح داده شده است.

تعداد کل موارد: 2