پدیده خستگی یا fatigue

در این مقاله پدیده خستگی به طور کامل توصیف شده است. همچنین نحوه طراحی سازه ها برای مقابله با این پدیده بیان گردیده است.

تعداد کل موارد: 1