اهمیت درجه نامعینی سازه ها

سازه ها ترکیبی از تعداد المان ها همچون سقف ها، تیر ها، ستون ها، شالوده ها و غیره هستند که می بایست در حالت تعادل باقی بمانند. سازه ها به طور معمول به دو قسمت تقسیم بندی می شوند. دسته اول سازه های معین و دسته دوم سازه های نامعین هستند. در ادامه به بررسی تعریف سازه های معین و نامعین می پردازیم.

مرکز ثقل اجسام، مراکز سطوح و خطوط

مرکز ثقل یک دستگاه از ذرات، در فیزیک، نقطهٔ مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می کند که گویی همه جرم آن در آن نقطه متمرکز است. در مقاله زیر مفاهیمی همچون مرکز جرم، مرکز سطح و مرکز خط اشکال توضیح داده شده است.

تنش چیست و چگونه محاسبه می شود؟

با بدست آوردن نیروها نمی توان مطمئن بود که آیا سازه تحلیل شده می تواند به طور قابل اطمینان نیروهای به وجود آمده در اعضای خود را تحمل کند. برای ارزیابی اطمینان از عدم شکست سازه می بایست تنش را محاسبه کنیم. نیروی واحد سطح، و یا شدت نیروهای اعمالی روی مقطع جانبی تحت بررسی تنش روی آن مقطع نام دارد.

تعداد کل موارد: 3