بارگذاری ساختمان، بار مرده

نیروهای اجتناب ناپذیر وزن سازه و سنگینی کلیه بارهای ثابت و دائمی همانند بار های اجزایی هم چون دیوارها، کف سازی ، دیوارهای کناری سازه، سقف ها، تیر، ستون، نازک کاری، پوشش ها، تجهیزات و تاسیسات ثابت، وزن جراثقیل ثابت و سایر اجزا سازه ای و معماری جزء از انواع بار های مرده محسوب می شوند. در این مقاله به بررسی بار مرده می پردازیم.

بار های ثقلی و بار های ضربه ای

بار های ثقلی دارای دو ماهیت متفاوت استاتیکی و دینامیکی هستند. بار های استاتیکی بارهایی هستند که دائمی اند، در صورتی که بار های دینامیکی بارهایی هستند که به زمان وابسته اند. وزن هر یک از اعضا در سازه یک بار استاتیکی است . در این مقاله با انواع بار های استاتیکی و همچنین بار دینامیکی ضربه آشنا خواهیم شد.

تعداد کل موارد: 2