بهمن
۱۱

مبانی بازرسی در سازه های پیچ و مهره ای

مهندس علیرضا کافیان عطاری - کارشناس عمران و رییس انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی خراسان - مهندس وحید بارویی - کارشناس عمران و مشاور فنی مهندسان مشاور و بازرسی فنی جوش توس آزمون
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1