مبانی بازرسی در سازه های پیچ و مهره ای

مهندس علیرضا کافیان عطاری - کارشناس عمران و رییس انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی خراسان - مهندس وحید بارویی - کارشناس عمران و مشاور فنی مهندسان مشاور و بازرسی فنی جوش توس آزمون

تعداد کل موارد: 1