سقف های پیش تنیده، از معرفی تا اجرا

در این مقاله سقف های پیش تنیده معرفی شده و نکات آن بیان می شود. سپس مزایای این نوع از سقف های بهینه ی سازه ای و مراحل اجرای آن ذکر شده، و در نهایت ویدئویی شامل روند صحیح اجرای این سقف ها گنجانده شده است که می تواند به عنوان منبع مناسبی برای اجرای صحیح این سقف ها مد نظر قرار بگیرد.

تعداد کل موارد: 1