قرار دادن بهینه مهاربند ها در قاب های خمشی نیمه صلب

در این مقاله روش کاوشی با نام جستجوی انتشار یا SS برای تعبیه مهاربندها در قاب های خمشی با اتصالات نیمه صلب استفاده شده است. در این مقاله بهینه سازی همزمان نوع و محل مهار و مقاطع مورد نظر برای مهار بندی در نظر گرفته شده است.

تعریف مقدماتی بهینه سازی

یک مسئله طراحی می تواند یه صورت یک مسئله بهینه سازی فرمول بندی شود، که در آن معیاری برای بهینه شدن همراه با اغنا تمامی قید ها وجود دارد.

تعداد کل موارد: 2