تعریف مقدماتی بهینه سازی

یک مسئله طراحی می تواند یه صورت یک مسئله بهینه سازی فرمول بندی شود، که در آن معیاری برای بهینه شدن همراه با اغنا تمامی قید ها وجود دارد.

تعداد کل موارد: 1