سیستم های جداساز لرزه ای

در حال حاضر بحث جداسازی لرزه ای سازه ها موضوعی پر مخاطب و در حال رشد است و حجم بسیاری از مقالات بر روی جنبه های مختلف این دانش تمرکز یافته است. در این مطلب رفتار دینامیکی ساختمان های مجهز به سیستم جداساز لرزه ای بررسی می شود.

آنالیز مدال

روش آنالیز مدی یا روش بر هم نهی مدها برای تحلیل پاسخ دینامیکی سازه های پیچیده در بازه رفتار خطی آن ها کاربردی است، به ویژه برای تحلیل نیروها و تغییر مکان ها در ساختمان های چند طبقه در برابر زمین لرزه با شدت متوسط که منجر به پاسخ هایی با مقادیر زیاد اما در بازه پاسخ خطی سازه، استفاده می شود.

ارتعاش اجباری سازه چند درجه آزادی

در این مطلب معادله مشخصه که حل آن منتهی به تعیین ویژگی های ارتعاشی سازه ای با چندین درجه آزادی می شود، می باشد. همچنین پاسخ سازه چند درجه آزادی به ارتعاش اجباری بررسی می شود.

ارتعاش آزاد ساختمان چند طبقه

ارتعاش آزاد هنگامی اتفاق می افتد که سازه در اثر نیروهایی که به صورت ذاتی در سیستم وجود دارند، نوسان کند و سیستم در معرض نیروهای خارجی و یا جنبش های زمین ناشی از زلزله قرار نگرفته باشد. در این مقاله به بررسی رفتار ساختمان چند طبقه در معرض ارتعاش آزاد می پردازیم.

ارتعاش اجباری سازه یک درجه آزادی

نظریه پاسخ وضعیت ثابت سازه ها به تحریک هارمونیک دارای کاربرد های متفاوتی هست. این کاربردها شامل آزمایشات ارتعاش اجباری سازه ها، طراحی شتاب نگار ها و جداساز های ارتعاشی می شود. پاسخ سازه به انواع متفاوت ارتعاش اجباری را در این مقاله برسی می کنیم.

ارتعاش آزاد سازه یک درجه آزادی

ارتعاش آزاد هنگامی اتفاق می افتد که سازه در اثر نیروهایی که به صورت ذاتی در سیستم وجود دارند، نوسان کند و سیستم در معرض نیروهای خارجی و یا جنبش های زمین ناشی از زلزله قرار نگرفته باشد.  در این مقاله به بررسی رفتار سازه در معرض ارتعاش آزاد می پردازیم.

نیرو های دینامیکی چه نیرو هایی هستند و دینامیک سازه ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

هدف اصلی دانش دینامیک سازه ها ارائه روش هایی برای تحلیل تنش ها و تغییر شکل های به وجود آمده در سازه هنگامی که سازه تحت اثر بار دینامیکی دلخواه قرار می گیرد، می باشد. در ادامه به این مبحث و انواع بارهای دینامیکی بیشتر آشنا خواهیم شد.

معادله حرکت سازه تک درجه آزادی

حرکت یک سازه ایده آل یک طبقه که در معرض تحریکات دینامیکی قرارگرفته است با معادلات دیفرانسیل معمولی بیان می شوند. معادلات حاکم یا معادلات حرکت برای دو نو ع از تحریکات دینامیکی تعریف می شوند: بار های خارجی، جنبش های زمین ناشی از زلزله.

تعداد کل موارد: 11