تحلیل و مدل سازی دیوار برشی فولادی

در این مقاله به معرفی روش های تفاوت مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی شامل روش مدل نواری و روش المان محدودی پرداخته خواهد شد و جزییات روش به تفضیل بررسی می شود.

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه در حالت های مختلف اتصالات تیر به ستون قاب مرزی با استفاده از تحلیل پلاستیک در این مقاله بررسی می شود. و همچنین مکانیزم پلاستیک طبقه نرم و مکانیزم پلاستیک مطلوب در قاب های چند طبقه مسلح شده به دیوار برشی فولادی بررسی می گردد.

محل بهینه قرارگیری مهاربازوهای دوبل در ساختمان های بلند مرتبه

سیسستمی که در بسیاری از ساختمان های بلند برای کاهش دریفت استفاده می شود، سیستم هسته و مهاربازو است. در ارتفاع یک ساختمان بلند ممکن است از یک، دو و یا چند مهاربازو استفاده شود. در حالتی که از دو مهاربازو استفاده می شود می بایست طبقات استقرار آن ها برای دستیابی به یک طرح بهینه مشخص شود. در این مقاله به بررسی طبقاتی که می بایست مهاربازو ها در آن استقرار یابند تا کمترین دریفت حاصل شود پرداخته می شود.

رفتار عمومی دیوار های برشی فولادی ویژه

در این مقاله به کاربرد های بین المللی و نمونه پروژه های دیوار برشی فولادی ویژه سخت نشده پرداخته شده است. پس از آن رفتار کلی دیوار های برشی فولادی مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختمان های بلندمرتبه، محل بهینه قرارگیری مهاربازوی تک

یکی از سیستم های کارامد مور استفاده در ساختمان های بلند استفاده از سیستم هسته و مهاربازو است. مسئله مهم که چالشی برای محاسبین ساختمان های بلند به حساب می آید محل بهینه استقرا مهاربازو در ارتفاع ساختمان است. در این مقاله به بررسی و تحلیل محل بهینه استقرار مهاربازو در حالت تک پرداخته و راه حلی برای آن ارائه می دهیم.

اثرات تاخیر برش در سیستم ساختمان های بلند، قاب بندی لوله ای

در مقاله قبل با یکی دیگر از سیستم های سازه های بلند با نام سیستم سازه ای قاب بندی لوله ای آشنا شدیم. عملکرد خمشی سیستم های لوله ای حفره دار با اثرات تاخیر برش به دلیل انعطاف پذیری شاه تیر ها پیچیده تر می شود. تاثیرات تاخیر شامل برش افزایش تنش های برشی در ستون های گوشه و کاهش این تنش ها در ستون های داخلی هر دو پنل بال و جان می باشد. حتی برای یک سازه لوله ای بدون حفره، تاخیرات برش قابل ملاحظه ای مشاهده خواهد شد.

ساختمان های بلند مرتبه،سیستم قاب بندی لوله ای

ایده سیستم قاب های لوله ای، توسعه یک سیستم سازه ای سه بعدی است، که تمامی اینرسی ساختمان را برای مقاومت در برابر بارهای جانبی به کار می گیرد. هدف به کارگیری این سیستم دستیابی به یک سیستم با بازدهی بالاتر برای مقاومت در برابر بارهای جانبی در ساختمان های با ارتفاع بیشتر از ساختمان های عادی است.

رفتار مهاربازو ها و بررسی قرار گیری آن ها در ارتفاع ساختمان

یکی از بهترین روش ها برای فراهم کردن مهاربندی جانبی در سازه های بلند مرتبه استفاده از هسته های مهاربندی شده و قاب های خمشی پیرامونی است. اگرچه که برای ساختمان های بلند تر از 40 طبقه به دلیل محدودیت ها آن مناسب نیست. یک روش برای افزایش بازدهی سیستم های سازه ای ، استفاده از یک سازه کلاهک یا سرپوش خرپایی برای تقید هسته مهاربندی شده به ستون ها ی پیرامونی توسط به کارگیری مکانیزم عملکردی سیستم مهاربازو است. این سیستم در این مقاله توضیح داده می شود.

ساختمان های بلند مرتبه، سیستم های هسته و مهاربازو

جستجو برای طرح های سازه ای نوآورانه و کارآمد به ویژه در طراحی ساختمان های بلند مرتبه، دارای روند تکاملی است. هدف این طرح ها محدود کردن رانش جانبی یا دریفت به محدوده مجاز بدون پرداخت بهای قابل توجه وزن بالای فولاد مصرفی است. صرفه جویی در وزن فولاد و هزینه در صورتی که تکنیک های ویژه ای با هدف بهره جستن از ظرفیت کلیه المان های سازه ای اتخاذ شود می تواند مقدار قابل توجهی باشد. برای رسیدن به این هدف سیستم های مهاری متنوعی به وجود آمده است که در این مقاله به معرفی یکی از همین سیستم ها به نام سیستم هسته مرکزی و مهاربازو پرداخته می شود که این سیستم عمدتا در ساختمان های بلند مرتبه و فوق بلند کاربرد دارد.

سیستم های سازه ای ترکیبی قاب های خمشی و قاب های مهاربندی شده

حتی برای ساختمان هایی با تعداد طبقات 10 تا 15 طبقه، در صورتی که  قاب هاب مهاربندی شده تنها به هسته مرکزی ساختمان محدود شود، ممکن است ستون ها به صورت غیر منطقی سنگین شوند. این مسئله بدان دلیل است که این احتمال وجود دارد که ارتفاع دسترسی برای مهاربندها کم باشد. به علاوه به دلیل نیروهای آپ لیفت یا برکنش بالا که در سطح زیرین ستون های قاب مهاربندی رخ می دهد، ممکن است اشکالاتی را در طراحی شالوده ها به وجود آورد. در چنین حالاتی، با استفاده از قاب های خمشی  با اتصالات صلب که در تعامل با قاب های مهاربندی شده می باشند می توان به یک راه حل سازه ای رسید. در این مقاله رفتار و عملکرد این سیستم ها بررسی می شود.

سیستم های مهاربندی همگرا

در یک نگاه کلی، قاب های خمشی برای ساختمان هایی با طبقات بیشتر از 20 طبقه مناسب نیستند به این علت که مولفه رکینگ برش در اثر تغییر شکل خمشی ستون ها و شاهتیر ها باعث می شود که دریفت یا رانش طبقات بیش از اندازه باشد. قاب مهاربندی شده با توجه به اینکه به طور تقریبی خمش به وجود آمده ناشی از بار های جانبی را در ستون ها و شاهتیر ها را حذف می کند، باعث بالا رفتن بازدهی قاب سازه ای می شود. در ادامه بیشتر به بررسی این قاب ها می پردازیم.

ملاحظات طراحی سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین مطالعاتی به وجود آمد. در این مقاله ملاحظات طراحی این سیستم ها بررسی خواهد شد.

سیستم خرپای متناوب

ساختمان های مسکونی همچون آپارتمان ها، و هتل ها، عموما عرضی به انداره 18متر و طولی متغیر در بازه 30 متر تا 60 متر و یا بیشتر دارند. برای بهره وری  بیشتر پژوهشی در دانشگاه MIT انجام شد تا بتوان سیستم جدیدی را برای چنین سازه هایی به وجود آورد. سیستمی با نام خرپای متناوب در نتیجه چنین مطالعاتی به وجود آمد.

معرفی و بررسی رفتار سیستم های مهاربندی کمانش تاب

قاب های مهاربندی کمانش تاب دارای شکل پذیری بالا و سختی جانبی مناسبی هستند، و پس از زلزله می توان به آسانی آن ها را تعمیر نمود. قاب های مهاربندی نچسبیده، که می توان از آن ها به عنوان گروه ویژه BRBF ها نام برد شامل یک هسته فولادی است که توسط ملات دردرون یک پوسته قرار گرفته است. در این مقاله به معرفی، برررسی رفتار و مقایسه سیستم مهاربند کمانش تاب با سایر سیستم های بار برجانبی میپردازیم.

سیستم قاب های مهاربندی شده واگرا

قاب های واگرا یک سیستم سازه ای منحصر به فرد است که به منظور ترکیب مقاومت و سختی قاب های مهاربندی با مشخصات اتلاف انرژی غیر الاستیک قاب هاب خمشی طراحی گردیده است. در مقاله زیر به تشریح به معرفی اجزا و رفتار و ملاحظات لرزه ای قاب های واگرا می پردازیم.

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه

نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب های سـاختمانی  یا قاب های فضایی تحمل می شـوند. مقاومـت در برابـر بارهـای جـانبی توسـط مجموعه ای از دیوارهای برشـی یـا قاب هـای مهاربنـدی شـده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی صورت می گیرد. سهم باربری جانبی هر یک از دو مجموعـه بـا توجـه بـه سـختی جانبی و اندرکنش آن دو، درتمام طبقات تعیـین مـی شـود.

سختی تیر پیوند و ستون های قاب مهاربندی EBF

در صورتی که جان تیر پیوند دارای ابعاد مناسبی باشد و به خوبی مقید شده باشد، می تواند تحت اثر بار های متناوب شدید لرزه ای رفتاری پایدار، شکل پذیر و قابل پیشبینی داشته باشد. همچنین مشابه با مهارهای قطری و قسمت تیرهای خارج پیوند، ستون های سیستم EBF می بایست برای مقاومت در برابر نیرو های بیشینه انتقال یافته از تیر های پیوندی که جاری شده اند  و وارد ناحیه سخت شونده کرنشی شده اند جلوگیری کنند.

مهارهای قطری و تیر خارج پیوند سیستم مهاربندی واگرا

هدف طرح لرزه ای سیستم های مهاربندی واگرا آن است که شکست و اتلاف انرژی این سیستم ها درتیر های پیوند متمرکز شود و شکل پذیری این سیستم از طریق تیر پیوند پشتیبانی شود. بنابراین تیر خارج پیوند و مهارهای قطری باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند نیروی حاصل از تیر پیوندی که جاری شده و وارد ناحیه سخت شدگی کرنشی شده است را تحمل کنند.

تعداد کل موارد: 27