آنالیز مدال

روش آنالیز مدی یا روش بر هم نهی مدها برای تحلیل پاسخ دینامیکی سازه های پیچیده در بازه رفتار خطی آن ها کاربردی است، به ویژه برای تحلیل نیروها و تغییر مکان ها در ساختمان های چند طبقه در برابر زمین لرزه با شدت متوسط که منجر به پاسخ هایی با مقادیر زیاد اما در بازه پاسخ خطی سازه، استفاده می شود.

نیرو های دینامیکی چه نیرو هایی هستند و دینامیک سازه ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

هدف اصلی دانش دینامیک سازه ها ارائه روش هایی برای تحلیل تنش ها و تغییر شکل های به وجود آمده در سازه هنگامی که سازه تحت اثر بار دینامیکی دلخواه قرار می گیرد، می باشد. در ادامه به این مبحث و انواع بارهای دینامیکی بیشتر آشنا خواهیم شد.

طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله چه اهدافی را دنبال می کنند؟

طراحی لرزه ای به دنبال تعیین پاسخ حداکثر سازه تحت اثر جنبش های زمین که دارای اندازه و راستای متغیر هستند، می باشد. چالش اصلی طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در پیش بینی زلزله های آینده، ویژگی های آن ها و مقدار انرژی که به تراز پایه سازه اعمال می کنند و رفتار دینامیکی خود سازه، نهفته است.این مقاله برای آشنایی بیشتر با مفهوم طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله تنظیم شده است.

تاثیر سختی سازه بر رفتار لرزه ای

افزایش سختی موجب کاهش زمان تناوب می شود و در نتیجه اگر سازه در ناحیه نرم طیف باشد به سمت ناحیه تشدید رفته و شتاب پاسخ را افزایش می دهد. بعکس اگر سازه در ناحیه تشدید باشد، به سمت ناحیه سخت طیف رفته و شتاب پاسخ را کاهش می دهد. بنابراین افزایش سختی روی شتاب پاسخ تأثیری دوگانه دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر سختی سازه ها بر رفتار لرزه ای سازه داریم

تاثیر زمان تناوب و میرایی سازه بر نیروی زلزله

بسیار اتفاق می افتد که پس از وقوع یک زلزله، کارشناسان از اینکه دو سازه نسبتا مشابه رفتار مختلف داشته اند تعجب کرده و یکی را به طور قطع ضعیف تر از دیگری می پندارند. در حالیکه نیروها زلزله در حوزه ارتجاعی بستگی زیادی به تناوب سازه و میرایی آن دارند. در این مقاله به بررسی این تاثیرات می پردازیم.

تعیین نیروی زلزله

طیف شتاب یک زلزله می تواند نیروی زلزله را برای هر سازه ارتجاعی با تناوب و استهلاک مشخص بدست دهد زیرا اگر شتاب اوج زلزله و شتاب ایجاد شده در سازه (شتاب پاسخ) را توسط طیف بدست آوریم در این صورت می توانیم نیروی زلزله را حساب کنیم.

زلزله های حوزه نزدیک و ضریب اصلاح طیف

در مقالات قبل گفتیم که ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین است. این ضریب از حاصل ضرب دو پارامتر ضریب شکل طیف و ضریب اصلاح طیف بدست می آید. در این مقاله قصد داریم مفاهیم و روابط محاسبه ضریب اصلاح طیف (N) را بیان کنیم.

محاسبه و آشنایی با ضریب باز تاب ساختمان

 ضریب بازتاب ساختمان بیان گر نحوه پاسخ به حرکت زمین است. این ضریب با توجه به شرایط ژئولوژیک سایت و اثرات حوزه نزدیک  تعیین خواهد کرد چند برابر شتاب فرض شده در محل سنگ بستر به شتاب در سازه تبدیل می شود.در این مقاله به عوامل تاثیر گذار در مقدار این ضریب و عوامل تعیین این ضریب اشاره خواهد شد.

نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی

در ویرایش چهار استاندارد 2800  شرایطی ذکر شده است که اگر یک ساختمان به لحاظ خصوصیات کالبدی دارای آن شرایط باشد، ساختمان مورد نظر، نامنظم محسوب می شود. این شرایط به دو دسته شرایط  نا منظمی در پلان ساختمان و نا منظمی در ارتفاع  ساختمان، تقسیم بندی شده اند. در مقاله زیر دو نمونه از این نامنظمی ها توضیح داده خواهد شد

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه

نوعی سیستم سازه ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب های سـاختمانی  یا قاب های فضایی تحمل می شـوند. مقاومـت در برابـر بارهـای جـانبی توسـط مجموعه ای از دیوارهای برشـی یـا قاب هـای مهاربنـدی شـده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی صورت می گیرد. سهم باربری جانبی هر یک از دو مجموعـه بـا توجـه بـه سـختی جانبی و اندرکنش آن دو، درتمام طبقات تعیـین مـی شـود.

مقاومت جانبی طبقه را چگونه محاسبه کنیم؟

مقاومت جانبی را با سختی جانبی اشتباه نگیرید!!!!! تعیین مقاومت جانبی طبقه، کار آسانی نیست. زیرا تعیین میزان مقاومت طبقه، دارای تعریف استانداردی نیست. البته این مورد برای سیستم های ساده سازه ای از جمله قاب های خمشی و قاب های مهاربندی شده همگرا، تقریباً دارای فرمت استانداردی بوده و بین تمام طراحان در این دو مورد وحدت رویه ای وجود دارد.

در نرم افزار ETABS تیر پیوند برشی و خمشی را چگونه تشخیص دهیم؟

تاریخچه ی سیستم های مهاربندی واگرا به دهه های 60 و 70 میلادی بر می گردد. در آن زمان تنها سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی در سازه های فولادی قاب خمشی و قاب های مهاربندی هم محور بودند و با توجه به دلایل گفته شده مهندسان طراح همواره در پی یک سیستم مناسب بودند.

مفهوم طبقه نرم، تفسیر استاندارد 2800

در این مقاله تعریف نا منظمی ارتفاعی سختی جانبی که منجر به وجود آمدن طبقه نرم می شود در استاندارد 2800 و آیین نامه ASCE7 طرح لرزه ای آمریکا بررسی شده و دلیل عملکرد نامناسب ساختمان های دارای این نا منظمی تحت اثر بار های لرزه ای بیان شده است. شکست این ساختمان ها در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است که در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.

دیدن مقدار دوران پلاستیک تیر پیوند در ETABS 2016

در طراحی قاب های واگرا باید دوران پلاستیک مورد نیاز تخمین زده شود. سپس این عدد با دوران پلاستیکی که تیر پیوند می تواند تأمین کند، مقایسه شود.هم چنین در پیوندهای کوتاه، وقوع تسلیم برشی از ایجاد کرنش های خمشی خیلی زیاد جلوگیری می کند و به علت وجود تفاوت اساسی در مکانیزم های تسلیم، روش های شکست نهایی برای پیوندهای کوتاه و بلند متفاوت هستند.

تعداد کل موارد: 19