هندسه سازه ای با فرم آزاد

پوسته های با فرم آزاد یا نامنظم، پوسته های نازکی هستند که با فرمول ریاضی به دست می آیند؛ مشروط بر آنکه این فرم های آزاد دارای پایداری باشند.

تعداد کل موارد: 1