جزئیات لوله کشی خانگی و تجاری گاز ( قسمت سوم)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد اتان می باشد و از هوا سبک تر است.

سیستم های گاز رسانی + حل مثال( قسمت دوم)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد اتان می باشد و از هوا سبک تر است.

سیستم های گاز رسانی (قسمت اول)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد اتان می باشد و از هوا سبک تر است.

باید ها و نباید های گازرسانی

سیستم گاز رسانی، از قسمت های حیاتی و اصلی تاسیسات هر ساختمان محسوب می شود. اجرای این سیستم مستلزم رعایت نکات فنی و ظرافت های خاصی است که عدم توجه کافی به هر یک از آن ها ایمنی ساختمان را با خطر مواجه خواهد کرد. بنابراین این متن با رویکرد مرور بر تمامی نکات مهم اجرایی، در قالب پرسش و پاسخ، تدوین شده است.

تعداد کل موارد: 4