آیا کولرهای آبی آسایش ما را تامین می کنند؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله، به مفاهیم اولیه آسایش حرارتی و شرایطی که یک سیستم تهویه مطبوع می تواند برای رساندن یدن انسان به شرایط آسایش تامین کند، پرداخته شد. در این قسمت، به تعاریف و محاسبات دقیق محدوده آسایش و تاثیر سیستم های تبخیری بر آسایش انسان می پردازیم.

تعداد کل موارد: 4