چیلر های جذبی یا تراکمی؟ مساله این است...

در بسیاری از سیستم های تهویه، انتخاب چیلر مستلزم در نظر گرفتن فاکتور های متنوعی است که باید به دقت، کم و کیف آن ها در نظر گرفته شود، چرا که هر کدام از این فاکتور ها موجب مزایا و معایب مختلفی برای کاربران این دستگاه ها می شوند.

جانمایی مناسب برای افزایش کارایی چیلرهای هواخنک

این مقاله که توسط محققان انجمن تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE) تالیف شده است، به بررسی راهکارهایی می پردازد که می توان از طریق آنها، با تعیین موقعیت نصب و جهت گیری کندانسور چیلرهای تراکمی هواخنک، کارایی این سیستم ها را افزایش داد.

تعداد کل موارد: 2