مهر
۲۹

PDF نشریه شماره 2-110

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر رییس جمهوری و در دو جلد منتشر گردیده است که جلد اول آن نشریه شماره 1-110 با عنوان "تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط" و جلد دوم با عنوان "تأسیسات برقی جریان ضعیف" می باشد. رعایت کامل …
مهر
۲۹

PDF نشریه شماره 1-110

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر رییس جمهوری و در دو جلد منتشر گردیده است که جلد اول آن نشریه شماره 1-110 با عنوان "تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط" و جلد دوم با عنوان "تأسیسات برقی جریان ضعیف" می باشد. رعایت کامل …
شهریور
۲۶

PDF راهنمای طراحی تأسیسات برقی در استخرها

راهنمای طراحی تأسیسات برقی در استخرها گردآوری شده براساس مهمترین موارد کاربردی در طراحی نقشه های تأسیسات برقی استخرها از سوی واحد امور کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشتمل بر استانداردهای : استاندارد ملی ایران ش 11203،"استخرهای شنا-الزامات عمومی"، …
شهریور
۲۶

PDF راهنمای طراحی تأسیسات برقی ساختمان

راهنمای طراحی تأسیسات برقی ساختمان گردآوری شده براساس مهمترین موارد کاربردی در طراحی نقشه های تأسیسات برقی از سوی واحد امور کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
تعداد کل موارد: 4
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1