6 نکته اساسی که باید در خصوص دستگاه کنترل کننده بدانیم.

مواردی که در این مقاله اشاره گردیده است، مواردی است که توجه به آنها می تواند در پیاده سازی اصولی یک سیستم هوشمند نقشی اساسی داشته باشد. رسیدن به نتیجه مطلوب در هوشمندسازی ساختمان در گرو تعهد به پیاده سازی اصولی سیستم می باشد. فلذا بسیار مهم است که نیازمندی های اساسی پروژه فدای امکانات برخی تجهیزات نگردد بلکه سیستم کنترلی انتخاب گردد که پاسخگوی نیازهای پروژه باشد. 

بررسی نقش سنسورها در سیستم کنترل ساختمان (بخش دوم-سنسورهای دیجیتال)

سنسورها به عنوان اولین بخش کنترلی، وظیفه دریافت اطلاعات و وضعیت ساختمان و فضا را برعهده دارند. سنسورهای مورد استفاده در سیستم کنترل ساختمان علاوه بر اینکه می بایست وضعیت موجود را به سیستم کنترل گزارش نمایند، حتی وظیفه ارسال پاسخ و فیدبک های کنترلی و تاثیر آنها بر محیط را نیز بر عهده دارند به نحویکه فضای داخلی ساختمان می بایست به صورت مداوم تحت کنترل و گزارش گیری باشد چه در زمان قبل از اعمال تغییرات و چه در زمان پس از اعمال تغییرات، با این هدف که تغییرات اعمال شده از طرف دستگاه کنترل کننده به دستگاه کنترل شونده بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسورها، مورد تغییر قرار گیرد. مقاله حاضر به بررسی انواع سنسورهای …

بررسی نقش سنسورها در سیستم کنترل ساختمان (بخش اول-سنسورهای آنالوگ)

سنسورها به عنوان اولین بخش کنترلی، وظیفه دریافت اطلاعات و وضعیت ساختمان و فضا را برعهده دارند. سنسورهای مورد استفاده در سیستم کنترل ساختمان علاوه بر اینکه می بایست وضعیت موجود را به سیستم کنترل گزارش نمایند، حتی وظیفه ارسال پاسخ و فیدبک های کنترلی و تاثیر آنها بر محیط را نیز بر عهده دارند به نحویکه فضای داخلی ساختمان می بایست به صورت مداوم تحت کنترل و گزارش گیری باشد چه در زمان قبل از اعمال تغییرات و چه در زمان پس از اعمال تغییرات، با این هدف که تغییرات اعمال شده از طرف دستگاه کنترل کننده به دستگاه کنترل شونده بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسورها، مورد تغییر قرار گیرد. مقاله حاضر به بررسی انواع سنسورهای …

مرداد
۹

معرفی نرم افزار ETS

نرم افزار ETS توسط سازمان KNX توسعه پیدا کرده است و ابزاری مشترک بین تمام سازندگان محصولات KNX می باشد. این ابزار مستقل از سازنده بوده و تمامی نقاط جهان مورداستفاده قرار می گیرد.
تعداد کل موارد: 4