آشنایی مدیران پروژه با ماشین آلات چه اهمیت و مزایایی دارد؟

در پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور، ماشین آلات به عنوان یکی از منابع اصلی در اجرا و در زمینه پشتیبانی کلیه فعالیت های پروژه به عنوان عامل مهم و حیاتی محسوب می گردد، که عدم خدمت رسانی مناسب آن ها، می تواند موجب به تاخیر افتادن پروژه و یا حتی تعطیلی کامل پروژه گردد.

تعداد کل موارد: 1