شهریور
۲۱

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

آیا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12درصد کاهش داد؟ آیا می دانید انتخاب یک سیستم اجرای نادرست برای پروژه می تواند منجر به شکست پروژه و عدم حصول اهداف کارفرما …
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1