مهندسی ارزش (Value Engineering) چیست؟

آیا می دانید بیش از نیمی از طرح های عمرانی در مرحله اجرا دارای اشکالات طراحی هستند؟ آیا می دانید متوسط عمر پروژه های عمرانی در ایران بسیار کم است ؟ آیا می دانید تعداد طرح های نیمه تمام چه تعداد است ؟ آیا می دانید مهندسی ارزش می تواند بسیاری از این مشکلات را از میان بردارد؟

تعداد کل موارد: 1