مهارت گوش دادن فعال و موثر چیست و یک مدیر پروژه چگونه می تواند آن را تقویت نماید؟

بسیاری از مشکلات ما با افراد در پروژه ها و یا زندگی روزمره، عمدتا به دلیل گوش دادن بی اثر و یا عدم گوش دادن رخ می دهد. از این رو تمامی افراد و به خصوص مدیران پروژه می بایست مهارت گوش دادن موثر را در خود تقویت نمایند تا ارتباطات به نحو مطلوب تری صورت پذیرد و در نتیجه از بروز بسیاری از تعارضات و ادعاها در پروژه ها جلوگیری گردد.

آیا می دانید آشنایی با روش های تصمیم سازی چه اهمیتی برای مدیران پروژه دارد؟

تصمیم گیری فقط در مرحله ی ساخت و اجرای پروژه ها نمی باشد، بلکه از همان فاز امکان سنجی پروژه تصمیم گیری ها آغاز می شوند. در همین راستا در آخرین نسخه ی PMBOK بیان شده است که مدیر پروژه بایستی از ابتدای پروژه و در فاز طراحی نیز حضور داشته باشد و در تمامی این مراحل در تصمیم گیری ها سهیم باشد.

تعداد کل موارد: 3