بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرایند برنامه ریزی ساخت و ساز نیاز به تعیین توالی فعالیت ها در زمان و مکان دارد. لینک کردن مدل BIM با زمانبندی خارجی به تیم ساخت اجازه می دهد به شکل مجازی ساخت و ساز را تصویرسازی کند، این در حالیست که تیم ساخت دقت بیشتر در تعیین توالی و هماهنگی مراحل اجرا را خواهد داشت.

سطوح مدل BIM

سطح توسعه LOD الزامات محتوایی خاص برای هر جزء مدل در هر مرحله از پروژه را مشخص می کند. جدول جزییات اجزای مدل که LOD را برای هر جزء مدل در هر مرحله از پروژه تدوین می کند، باید براساس LOD توصیف شده تکمیل گردد، مطابق آنچه توسط سند E202-2008, AIA توصیف شده است.

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

استفاده از راه حل های مدل سازی اطلاعات ساختمان به صورت ویژگی هایی از جمله کیفیت بالاتر، سرعت و بهره وری بیشتر، و هزینه های پایین تر برای طراحی و برنامه ریزی و ساخت حرفه ایی تر نمود پیدا می کند.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست و چه مزایایی دارد؟

مدل سازی اطلاعات ساختمان یک بازنمایی دیجیتال از خصوصیات فیزیکی و عملکردی یک ساختمان (یا تسهیلات) است. یک مدل اطلاعات ساختمان یک منبع دانشی مشترک است حاوی اطلاعات درباره یک ساختمان (یا تسهیلات) که پایگاه قابل اعتمادی را برای تصمیم ها در طول حیات (یعنی از ابتدایی ترین طراحی های مفهومی تا برچیدن) آن ساختمان فراهم می کند.

تعداد کل موارد: 6