نحوه تنظیم HSE-PLAN

به منظور اطمینان از استقرار سیستم جامع و هدفمند در کنترل و اجرای الزامات HSE در پروژه های اجرائی کلیه پیمانکاران موظفند پس از برنده شدن در مناقصه و انعقاد قرارداد و تا قبل از تنظیم و تائید صورتجلسه تجهیز کارگاه و مدارک HSE PLAN خود را به کارفرما (مجری و اداره حفاظت ایمنی وسلامت کار) تحویل نمایند.

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی و معرفی گواهینامه های مربوطه

HSE-MS مخفف Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. HSE-MS در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است.

بررسی ایمنی در مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE به عنوان ابزاری مدیریتی جهت کنترل و بهبود مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست وکیفیت است. این سیستم مدیریتی با بررسی همزمان سه فاکتور مذکور، بستر مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO14000)، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001) ایجاد می نماید.

مفهوم ایمنی (Safety)

ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطرها. در تعریف علمی ایمنی آمده است که خطر در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن صدمه به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است.

تاریخچه ایمنی در جهان

ایمنی شاخه ای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطره آمیز پرداخته و پس از آنالیز و تحلیل آن، راهکارهای کنترل و کاهش آن را پیگیری می نماید. حوادث ناشی از کار به حدی مهم و نگران کننده تلقی می گردد که تبعات انسانی و اقتصادی آن مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورها محسوب می شود.

تعداد کل موارد: 6