مدیریت پورتفولیو، مدیریت طرح، مدیریت پروژه و مدیریت سازمانی پروژه چه ارتباطی با هم دارند؟

OPM یک چارچوب اجرای استراتژی است که با به کارگیری مدیریت پورتفولیو، طرح، پروژه و هم چنین مدیریت سازمانی با ارائه راهکارهای مربوطه، امکان دستیابی به استراتژی سازمانی را به گونه ای منظم و قابل پیش بینی فراهم می کند که عملکرد بهتر، نتایج بهتر و یک مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به دنبال دارد.

مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) چیست؟

مدیریت پورتفولیو، مدیریت هماهنگ یک یا چند پورتفولیو برای دستیابی به استراتژی ها و اهداف سازمانی است. این کار شامل فرآیندهای سازمانی مرتبط می شود که سازمان توسط آن ها، منابع داخلی محدود خود را، ارزیابی، انتخاب، و اولویت بندی کرده و تخصیص می دهد تا بهتر به استراتژی های سازمانی منطبق با دیدگاه، هدف و ارزش های خود، دست یابد.

پور تفولیو (Portfolio) چیست؟

پورتفولیو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات است که به صورت گروهی مدیریت می شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوماً به هم مرتبط نبوده و اهداف مشترکی ندارند. این اجزای پورتفولیو کمّی هستند؛ یعنی می توان آنها را اندازه گیری، رتبه بندی و اولویت بندی نمود.

مدیریت طرح (Program Management) چیست؟

مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و هم چنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک تک اجزای طرح قابل دستیابی نیست. مدیریت طرح، همسو نمودن چندین جزء را جهت دستیابی به اهداف طرح در بر می گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد.

طرح(Program) چیست؟

موسسه مدیریت پروژه(PMI) ، طرح را به عنوان «گروهی از پروژه های مرتبط به هم، زیر طرح ها و فعالیت های طرح که به طریقی، هماهنگ مدیریت می گردند تا منافعی به دست آید که حصول این منافع از طریق مدیریت تک تک آن ها قابل دستیابی نیست» تعریف می کند.

تعداد کل موارد: 5