استاندارد PMBOK چیست؟

حوزه های تخصصی در این استاندارد شامل: 1. کلیات دانش مدیریت پروژه 2. حیطه های کاربرد دانش، استاندارها و مقررات آن 3. شناخت محیط پروژه 4. دانش و مهارت های عمومی مدیریت 5. مهارت های ارتباط فردی

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

در استـــاندارد ICB، سلسله ای 4 مرتبه ای از شــایستــگی های مدیــر پــروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت ها و تجربیات، مهارت ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی که معمولا در مدیریت پروژه به کار گرفته می شوند را بررسی می کنند.

تعداد کل موارد: 2