مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟ بیشتر بخوانید
۶ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

مدیریت ذینفعان و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت ذینفعان و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th

مدیریت تدارکات پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت تدارکات پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK 6th

مدیریت منابع پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th بیشتر بخوانید
۹ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت منابع پروژه و فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th

مدیریت کیفیت پروژه چیست؟ (توضیح فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th) بیشتر بخوانید
۸ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت کیفیت پروژه چیست؟ (توضیح فرآیندهای آن از دیدگاه PMBOK 6th)

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th بیشتر بخوانید
۷ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th

مدیریت یکپارچگی پروژه چیست؟ (توضیح کلیه فرآیندهای آن) بیشتر بخوانید
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

مدیریت یکپارچگی پروژه چیست؟ (توضیح کلیه فرآیندهای آن)

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۲ مهر ۱۳۹۶

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۵ شهریور ۱۳۹۶

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟

  • ۱
  • از ۱