فرآیندهای لازم جهت مدیریت ذینفعان از دیدگاه PMBOK.6th

مدیریت ذینفعان پروژه شامل فرآیندهای موردنیاز برای شناسایی افراد گروه ها یا سازمان هایی است که می توانند بر پروژه اثر بگذارند یا از آن اثر بپذیرند تا انتظارات ذینفعان و اثر آن ها بر پروژه، تحلیل گردد و استراتژی های مدیریت مناسب برای تعامل اثربخش ذینفعان در اجرا و تصمیمات پروژه، توسعه داده شوند.

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک شامل فرآیندهای مانند برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، و برنامه پاسخ گویی به ریسک و پیاده سازی پاسخگویی به ریسک و کنترل ریسک را شامل می شود.

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه، شامل فرآیند ها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی در جهت تامین نیاز هایی که پروژه بدان منظور اجرا می شود، است. مدیریت کیفیت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را با استفاده از رویه ها و سیاست ها در زمینه پروژه به شکلی مناسب پیاده سازی می کند و فعالیت های بهبود مستمر فرآیند را که از طرف سازمان اجرایی انجام می شوند را پشتیبانی می نماید.

فرآیندهای لازم جهت مدیریت زمان پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت زمان پروژه، شامل فرآیند های ضروری برای تکمیل به موقع پروژه است.یک مدل زمانبندی، ارائه ای است از برنامه اجرای فعالیت های پروژه شامل مدت زمان ها، وابستگی ها و دیگر اطلاعات برنامه ریزی که برای تولید زمانبندی های پروژه و دیگر مصنوعات زمانبندی، استفاده می شوند.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه، شامل فرایندها و فعالیت های مورد نیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، یکه سازی و هماهنگی فرایندهای متنوع و فعالیت های مدیریت پروژه درون گروه های فرایندی مدیریت پروژه می باشد.

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

یک مدیر مالی، منابع و مصارف شرکت را مدیریت می نماید و مسئول سلامت مالی سازمان است. مدیران مالی سود شرکت (در کوتاه مدت) و ثروت سهامداران (در بلند مدت) را افزایش می دهند.

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می نماید؟

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی از قبیل تامین وجوه مالی سازمان و کاربرد آن می باشد و در واقع بهره گیری از اصول مدیریت عمومی در راستای منابع مالی سازمان است.

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟

کنترل هزینه یک زیر سیستم از سیستم مدیریت هزینه می باشد که این زیر سیستم در دو فرایند برنامه ریزی و عملیاتی فعالیت کنترل را انجام می دهد. سیستم کنترل هزینه ها می بایستی قادر به تامین خواسته ها و نیازهای مدیریت باشد، به نحوی که امکان سوق وضعیت پروژه را به سمت تکمیل هدفمند آن فراهم سازد.

تعداد کل موارد: 13