یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

یک مدیر مالی، منابع و مصارف شرکت را مدیریت می نماید و مسئول سلامت مالی سازمان است. مدیران مالی سود شرکت (در کوتاه مدت) و ثروت سهامداران (در بلند مدت) را افزایش می دهند.

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می نماید؟

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی از قبیل تامین وجوه مالی سازمان و کاربرد آن می باشد و در واقع بهره گیری از اصول مدیریت عمومی در راستای منابع مالی سازمان است.

فرآیندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس راهنمای PMBOK

عدم برنامه ریزی صحیح در مورد زمان بندی پروژه ها، موجب عدم موفقیت محصول نهایی پروژه شده و در بیشتر مواقع نیازها و پیش بینی های به عمل آمده در ابتدای کار، با تاخیر در اختتام پروژه، دچار تزلزل می گردد. از سوی دیگر اتلاف زمان، موجب افزایش هزینه ها، کاهش بازده کاری و هم چنین موجب دلسردی اعضا و ذینفعان پروژه می گردد.

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟

کنترل هزینه یک زیر سیستم از سیستم مدیریت هزینه می باشد که این زیر سیستم در دو فرایند برنامه ریزی و عملیاتی فعالیت کنترل را انجام می دهد. سیستم کنترل هزینه ها می بایستی قادر به تامین خواسته ها و نیازهای مدیریت باشد، به نحوی که امکان سوق وضعیت پروژه را به سمت تکمیل هدفمند آن فراهم سازد.

تعداد کل موارد: 5
تعداد کل صفحات: 1
        
صفحه 1 از 1