مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟ بیشتر بخوانید
۶ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ذینفعان از دیدگاه PMBOK.6th بیشتر بخوانید
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ذینفعان از دیدگاه PMBOK.6th

فرآیندهای لازم جهت مدیریت تدارکات پروژه از دیدگاه PMBOK بیشتر بخوانید
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

فرآیندهای لازم جهت مدیریت تدارکات پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت ریسک پروژه بیشتر بخوانید
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت ریسک پروژه

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK بیشتر بخوانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

فرآیندهای لازم جهت مدیریت ارتباطات پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت منابع پروژه بیشتر بخوانید
۹ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت منابع پروژه

مدیریت کیفیت پروژه بیشتر بخوانید
۸ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th بیشتر بخوانید
۷ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت زمان پروژه در PMBOK6th

مدیریت یکپارچگی پروژه بیشتر بخوانید
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

مدیریت یکپارچگی پروژه

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۲ مهر ۱۳۹۶

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۵ شهریور ۱۳۹۶

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟

  • ۱
  • از ۱