مدیریت استراتژیک (Strategic Management) چیست؟

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی های سازمانی مناسب. براساس این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می شود.

استراتژی (Strategy) چیست و چه مفهومی دارد؟

واژه استراتژی از ریشه ای یونانی به معنای فرمانده ارتش، مرکب از stratos به معنای ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است، مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها برای نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شد. سپس نظریه پردازان علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب، برای رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کردند.

برنامه ریزی استراتژیک چیست و چه مزایایی دارد؟

برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی بلندمدت است که به سازمان به عنوان یک کل می نگرد. مدیران طی برنامه ریزی استراتژیک، سازمان را یک واحد کلی در نظر گرفته، از خود می پرسند که برای دستیابی به اهداف بلندمدت یا آرمان های سازمان چه باید کرد. منظور از دوره بلندمدت اغلب یک دوره سه تا پنج ساله است. بنابراین، در برنامه ریزی استراتژیک، مدیران تعیین می کنند که در راستای موفقیت ملی سه تا پنج سال آینده، چه تدابیری باید در پیش گیرند.

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

آیا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد؟ آیا می دانید انتخاب یک سیستم اجرای نادرست برای پروژه می تواند منجر به شکست پروژه و عدم حصول اهداف کارفرما گردد؟

تعداد کل موارد: 4